Asphalt Recycling KSS Kieswerk Tirol

Recyclingbaustoffe

Recyclierte Mineralische Hochbaurestmassen (RMH)

Recyclingschüttmaterial 0/80

Recyclingfrostkoffer 0/63

Recyclingasphalt 0/16 oder 0/22

ARTIKELBEZEICHNUNG KURZBEZEICHNUNG
Recyclingsand 0/4 RMH 0/4
Recyclingsand 0/8 RMH 0/8
Recyclingsand 0/16 RMH 0/16
Recyclingkies 8/16 RMH 8/16
Recyclingkies 16/32 RMH 16/32
Recyclingschüttmaterial 0/80 RMH 0/80

Recycling Betongranulat (RB)

ARTIKELBEZEICHNUNG KURZBEZEICHNUNG
Recyclingfrostkoffer 0/63 RB 0/63
   

Recycling Asphaltmischgranulat (RA)

ARTIKELBEZEICHNUNG KURZBEZEICHNUNG
Recyclingasphalt 0/16 oder 0/22 RA 0/22