Asphalt Recycling KSS Kieswerk Tirol

Recyclingbaustoffe

Recyclierte Mineralische Hochbaurestmassen (RMH)

Recyclingschüttmaterial 0/80

ARTIKELBEZEICHNUNGKURZBEZEICHNUNG
Recyclingsand 0/4RMH 0/4
Recyclingsand 0/8RMH 0/8
Recyclingsand 0/16RMH 0/16
Recyclingkies 8/16RMH 8/16
Recyclingkies 16/32RMH 16/32
Recyclingschüttmaterial 0/80RMH 0/80

Recycling Betongranulat (RB)

Recyclingfrostkoffer 0/63

ARTIKELBEZEICHNUNGKURZBEZEICHNUNG
Recyclingfrostkoffer 0/63RB 0/63

Recycling Asphaltmischgranulat (RA)

Recyclingasphalt 0/16 oder 0/22

ARTIKELBEZEICHNUNGKURZBEZEICHNUNG
Recyclingasphalt 0/16 oder 0/22RA 0/22